Privacy statement

In dit Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Inleiding
Voor de Bibliotheek Het Groene Hart is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Bibliotheek Het Groene Hart respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (in de bibliotheek, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan uw leengegevens of uw voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven.

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het uitvoeren van het door u afgesloten bibliotheekabonnement, waaronder begrepen de registratie van de door u geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de abonnementsgelden. Voor- en achternaam worden gebruikt voor het opmaken van een overeenkomst voor het abonnement en geboortedatum om te bepalen of het om een jeugd- of volwassenabonnement gaat. Tevens wordt geboortedatum gebruikt voor het mogen lenen van bepaalde collectieonderdelen; 
 • het versturen van nota’s en herinneringsmails. Hiervoor worden uw adresgegevens of uw e-mailadres gebruikt, afhankelijk van uw voorkeur
 • ter verwerking van automatische incasso;
 • om aanvullende diensten aan u te kunnen bieden, zoals de diensten via www.bibliotheek.nl, www.onlinebibliotheek.nl en het interbibliothecair leenverkeer, alsmede activiteiten waarvoor u zich opgeeft;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • om met u te communiceren via telefoon waarbij uw telefoonnummer alleen na uw toestemming wordt geregistreerd;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van onze bibliotheek;
 • voor het kunnen verzenden van onze digitale nieuwsbrieven om u te informeren, te interesseren en te betrekken. Deze nieuwsbrief wordt u per e-mail toegezonden (voor zover u zich hiervoor heeft aangemeld) en het is te allen tijden mogelijk om u af te melden voor deze nieuwsbrief; 
 • voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening;
 • voor statistieken, het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening;
 • ter controle; legitimatie wordt uitsluitend gebruikt ter controle en hier worden geen gegevens van bewaard;
 • voor de naleving van wettelijke verplichtingen;

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u ons daarvoor toestemming hebt verleend.

Welke gegevens verzamelt Bibliotheek Het Groene Hart?
Bij inschrijving lidmaatschap vragen wij de volgende basisgegevens:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • adresgegevens
 • geslacht (m/v)
 • IBAN-nummer wanneer er sprake is van automatische incasso
 • legitimatie ter controle

Hoe lang bewaren wij uw gegevens en hoe beveiligen wij deze?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Doorgifte aan derden
Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij geven uw gegevens dan ook in principe niet aan derden door.

Er zijn echter enkele situaties waarin een dergelijke doorgifte wel kan plaatsvinden, namelijk de volgende:

 • Bij interbibliothecair leenverkeer;
 • Bij aanmelding bij www.bibliotheek.nl en/of www.onlinebibliotheek.nl;
 • Voor marketing- en onderzoeksdoeleinden;
 • Nieuwsbrieven versturen; 
 • Bij door ons ingeschakelde hulppersonen;
 • Op grond van wettelijke verplichtingen.

We zullen deze situaties hieronder kort toelichten.

Wij verlangen van deze dienstverleners een toezegging dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken voor zover nodig is om (mede) ten behoeve van ons de betreffende diensten te kunnen verlenen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en we zullen uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie verwerken zonder uw voorafgaande toestemming.

Interbibliothecair leenverkeer
U kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) werken opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Mocht u een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende bibliotheek (o.m. naam, pasnummer). Wij wijzen u er op dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens ligt bij deze externe bibliotheek. U kunt desgewenst bij de betreffende bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

Website www.bibliotheek.nl en www.onlinebibliotheek.nl
Als lid van Bibliotheek Het Groene Hart kunt u gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat u een account voor deze dienst(en) aanmaakt geeft u hiermee toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van de Bibliotheek Het Groene Hart aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring: https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy.html.

Als u gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kunt u voor uw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek. U kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage.

Door ons ingeschakelde hulppersonen
Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijvoorbeeld een bepaalde statistische analyse, nieuwsbrief of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde partij afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“verwerkersovereenkomst”). Het komt erop neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Statistische analyse door Adobe Analytics en Google Analytics 
Deze website maakt gebruik van Adobe Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Adobe (https://www.adobe.com/nl/privacy.html ), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Wij hebben Adobe Analytics zodanig ingesteld dat wordt voldaan aan de eisen die het College Bescherming Persoonsgegevens aan deze verwerking stelt. Mocht u niettemin toch niet willen dat uw websitebezoek via Adobe Analytics wordt gemeten, dan kunt u de Opt-out Browser Add-on installeren die te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ook maken we gebruik van Google Analytics voor de optimalisatie van ons online aanbod. De voorwaarden voor hun gegevensverwerking vindt u via bijgaande link: https://privacy.google.fr/intl/nl_nl_ALL/businesses/processorterms/

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Meer informatie in onze cookie-verklaring.

Gebruik van uw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op uw interesses toegespitst aanbod) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). De gegevens van alle leden van de Bibliotheek kunnen worden gebuikt voor marketingdoeleinden. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onderzoeksdoeleinden wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven (bijvoorbeeld deelname BiebPanel). Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebuikt, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden op korte termijn staken.

Vragen en recht op inzage en correctie
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bibliotheek Het Groene Hart, of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact met ons op via avg@bibliotheekhgh.nl of onze klantenservice.  Binnen 4 weken krijgt u van ons een reactie. Wij kunnen daarbij om uw legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen. Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen bij uitoefening van het inzagerecht; deze kosten zijn wettelijk gemaximeerd en indien nodig laten wij u dit van tevoren weten.

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van onze Bibliotheek.

Bibliotheek Het Groene Hart kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze algemene voorwaarden voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

De Bibliotheek Het Groene Hart
Meulmansweg 27
3441 AT Woerden
0348 441941
avg@bibliotheekhgh.nl
BTW-nummer: 8155.32.180.B01
KvK-nummer: 30211154